Сказки на латыни с переводом

Тексты на латинском языке

Gaudeāmus igĭtur, Vivat academia!

Juvĕnes dum sumus! Vivant professōres!

Post jucundam juventūtem, Vivat membrum quodlĭbet!

Post molestam senectūtem Vivant membra quaelĭbet!

Nos habēbit humus. (bis) Semper sint in flore! (bis)

Ubi sunt, qui ante nos Vivant omnes virgĭnes

In mundo fuēre? Gracĭles, formōsae!

Transeas ad supĕros, Vivant et muliĕres

Transeas ad infĕros, Tenĕrae, amabĭles,

Hos si vis vidēre!(bis) Bonae, laboriōsae!(bis)

Vita nostra brevis est, Vivat et respublĭca

Brevi finiētur; Et qui illam regunt!

Venit mors velocĭter, Vivat nostra civĭtas,

Rapit nos atrocĭter, Maecenātum carĭtas,

Nemĭni parcētur.(bis) Qui nos hic protēgunt.(bis)

2. Ulpiānus. Femĭnae ab omnĭbus officiis civilĭbus vel publĭcis remōtae sunt et ideo nec judĭces esse possunt nec magistrātum gerĕre nec postulāre nec pro alio intervenīre n ес р r ос uratōres existĕre. Item impūbes omnĭbus officiis civilĭbus debet abstinēre.

9. Idem. Semper in obscūris quod minĭmum est sequĭmur.

10.Paulus. Secundum natūram est commŏda cujusque rei eum sequi, quem sequentur incommŏda.

14. Pomponius. In omnĭbus obligationĭbus, in quibus dies non ponĭtur, praesenti die debētur.

25. Idem. Plus cautiōnis in re est quam in persōna.

29. Paulus. Quod initio vitiōsum est, non potest tractu tempŏris convalescĕre.

32. Ulpiānus. Quod attĭnet ad jus civīle, servi pro nullis habentur: non tamen et jure naturāli, quia, quod ad jus naturāle attĭnet, omnes homĭnes aequāles sunt.

35. Idem. Nihil tam naturāle est quam eo genĕre quidque dissolvĕre, quo colligātum est. Ideo verbōrum obligatio verbis tollĭtur: nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvĭtur.

53. Paulus. Cujus per errōrem dati repetitio est, ejus consulto dati donatio est.

54. Ulpiānus. Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habēret.

55. Gajus. Nullus vidētur dolo facĕre, qui suo jure utĭtur.

56. Idem. Semper in dubiis benigniōra praeferenda sunt.

57. Idem. Bona fides non patĭtur, ut bis idem exigātur.

59. Ulpiānus. Herēdem ejusdem potestātis jurisque esse, cujus fuit defunctus, constat.

62. Juliānus. Heredĭtas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuĕrit.

113. Gajus. In toto et pars continētur.

114 Paulus. In obscūris inspĭci solēre, quod verisimilius est aut quod plerumque fiĕri solet.

128 Idem. In pari causa possessor potior habēri debet.

131 Idem. Qui dolo desiĕrit possidēre, pro possidente damnātur, quia pro possessiōne dolus est.

132 Gajus. Imperitia culpae adnumerātur.

142 P a u 1 u s. Qui tacet, non utĭque fatētur: sed tamen verum est eum non negāre.

144 Idem. Non omne, quod licet, honestum est.

151 Idem. Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facĕre jus non habet.

180 Idem. Quod jussu alterīus solvĭtur, pro eo est, quasi ipsi solūtum esset.

185 Celsus. Impossibilium nulla obligatio est.

193 Idem. Omnia fere jura herēdum perinde habentur, ac si continuo sub tempus mortis herēdes exstitissent.

196. Modestīnus. Privilegia quaedam causae sunt, quaedam persōnae. Et ideo quaedam ad herēdem transmittuntur, quae causae sunt: quae persōnae sunt, ad herēdem non transeunt.

202 Javolēnus. Omnis definitio in jure civīli periculōsa est: parum est enim, ut non subverti posset.

203 Pomponius. Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegĭtur damnum sentīre.

204 l d e m. Minus est actiōnem habēre quam rem.

206 Idem. Jure natūrae aequum est nemĭnem cum alterīus detrimento et injuria fiĕri locupletiōrem.

207 Ulpiānus. Res judicāta pro veritāte accipĭtur.

209 I d e m. Servitūtem mortalitāti fere comparāmus.

Nunc transeāmus ad obligatiōnes. Obligatio est juris vincŭlum, quo necessitāte adstringĭmur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitātis jura. Omnium autem obligatiōnum summa divisio in dua genĕra deducĭtur: namque aut civīles sunt aut praetoriae. Civīles sunt, quae aut legĭbus constitūtae aut certe jure civīli comprobātae sunt. Praetoriae sunt, quae praetor ex sua jurisdictiōne constituit, quae etiam honorariae vocantur. Sequens divisio in quattuor species deducĭtur: aut enim ex con-tractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. Prius est, ut de his, quae ex contractu sunt, dispiciāmus. Harum aeque quattuor species sunt: aut enim re contrahuntur aut verbis aut littĕris aut consensu. De quibus singŭlis dispiciāmus.

Emptio et venditio contrahĭtur, simulatque de pretio convenĕrit, quamvis nondum pretium numerātum sit ac ne arra quidem data fuĕrit. Nam quod arrae nomĭne datur, argumentum est emptiōnis et venditiōnis contractae. Sed haec quidem de emptionĭbus et venditionĭbus, quae sine scriptūra consistunt, obtinēre oportet: nam nihil a nobis in hujusmŏdi venditionĭbus innovātum est. In his autem, quae scriptūra conficiuntur, non alĭter perfectam esse emptiōnem et venditiōnem constituĭmus, nisi ei instrumenta emptiōnis fuĕrint consripta vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahente autem subscripta et, si per tabelliōnem fiunt, nisi et completiōnes accepĕrint et fuĕrint partĭbus absolūta. Donec enim alĭquid ex his deest, et poenitentiae locus est et potest emptor vel vendĭtor sine poena recedĕre ab emptiōne. Ita tamen impūne recedĕre eis concedĭmus, nisi jam arrārum nomĭne alĭquid fuĕrit datum: hoc etĕnim subsecūto, sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrāta est, is, qui recūsat adimplēre contractum, si quidem emptor est, perdit, quod dedit, si vero vendĭtor, duplum reslituĕre compellĭtur, licet nihil super arris expressum est. Pretium autem constitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse potest. Sed et certum pretium esse debet. Alioquin si ita inter alĭquos convenĕrit, ut, quanti Titius rem aestimavĕrit, tanli sit empta: inter vetĕres satis abundĭque hoc dubitabātur, sive constat venditio sive non. Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut, quotiens sic composĭta sit venditio quanti ille aestimavĕrit, sub hac condiciōne staret contractus, ut, si quidem ipse, qui nominātus est, pretium definiĕrit, omnimŏdo secundum ejus aestimatiōnem et pretium persolvātur et res tradātur, ut venditio ad effectum perducātur, emptōre quidem ex empto actiōne, venditōre autem ex vendĭto agente. Sin autem ille, qui nominātus est, vel noluĕrit vel non potuĕrit pretium definīre, tunc pro nihĭlo esse venditiōnem, quasi nullo pretio statūto. Quod jus cum in venditionĭbus nobis placuit, n о n est absurdum et in locationĭbus et conductionĭbus trahĕre. Item pretium in numerāta pecunia consistĕre debet. Nam in cetĕris rebus an pretium esse possit, velŭti homo aut fundus aut toga alterīus rei pretium esse possit, valde quaerebātur. Cum autem emptio et venditio contracta sit (quod effĭci dixĭmus, simulatque de pretio convenĕrit, cum sine scriptūra res agĭtur), pericŭlum rei vendĭtae statim ad emptōrem pertĭnet, tametsi adhuc ea res emptōri tradĭta non sit. Ităque si homo mortuus sit vel alĭqua parte corpŏris laesus fiĕrit, aut aedes totae aut alĭqua ex parte incendio consumptae fuĕrint, aut fundus vi flumĭnis totus vel alĭqua ex parte ablātus sit, sive etiam inundatiōne aquae aut arborĭbus turbĭne dejectis longe minor aut deterior esse coepĕrit: emptōris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuĕrit nactus, pretium solvĕre. Quiquid enim sine dolo et culpa venditōris accĭdit, in eo vendĭtor secūrus est. Sed et si post emptiōnem fundo alĭquid per alluviōnem accessit, ad emptōris commŏdum pertĭnet: nam et commŏdum ejus esse debet, cujus pericŭlum est. Quodsi fugĕrit homo, qui veniit, aut subreptus fuĕrit, ita ut neque dolus neque culpa venditōris interveniat, animadvertendum erit, an custodiam ejus usque ad traditiōnem vendĭtor suscepĕrit. Sane enim, si suscepĕrit, ad ipsīus pericŭlum is casus pertĭnet: si non suscepĕrit, secūrus erit. Idem et in cetĕris animalĭbus ceterisque rebus intellegĭmus. Utĭque tamen vindicatiōnem rei et condictiōnem exhibēre debēbit emptōri, quia sane, qui r е m nondum emptōri tradĭdit, adhuc ipse domĭnus est. Idem est etiam de furti et de damni injuriae actiōne. Emptio tam sub condiciōne quam pure contrăhi potest. Sub condiciōne velŭti si stichus intra certum diem tibi placuĕrit, erit tibi emptus aureis tot. Loca sacra vel religiōsa, item publĭca, velŭti forum, basilĭcam, frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privātis vel profānis, deceptus a venditōre, emĕrit, habēbit actiōnem ex empto, quod non habēre ei liceat, ut consequātur, quod sua interest, deceptum eum non esse. Idem juris est, si homĭnem libĕrum pro servo emĕrit.

Читайте также:  Как пишется селектор по классу

Superiōre libro de jure personārum exposuĭmus: modo videāmus de rebus, quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur. Quaedam enim naturāli jure communia sunt omnium, quaedam publĭca, quaedam universitātis, quaedam nullīus, plerăque singulōrum, quae variis ex causis cuīque adquiruntur, sicut ex subjectis apparēbit.

Et quidem naturāli jure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litŏra maris. Nemo igĭtur ad litus maris accedĕre prohibētur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt juris gentium, sicut et mare. Flumĭna autem omnia et portus publĭca sunt: ideōque jus piscandi omnĭbus commūne est in portĭbus fluminibusque. Est autem litus maris, quatĕnus hibernus fluctus maxĭmus excurrit. Ripārum quoque usus publĭcus est juris gentium, sicut ipsīus flumĭnis: ităque navem ad eas appellĕre, funes ex arborĭbus ibi natis religāre, onus alĭquid in his reponĕre cuilĭbet libĕrum est, sicŭti per ipsum flumen navigāre. Sed propriĕtas eārum illōrum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbŏres quoque in iisdem natae eorundem sunt. Litŏrum quoque usus publĭcus juris gentium est, sicut ipsīus maris: et ob id quibuslĭcet libĕrum est casam ibi imponĕre, in qua se recipiant, sicut retia siccāre et ex mari deducĕre. Proprietas autem eōrum potest intellĕgi nullīus esse, sed ejusdem juris esse, cujus et mare et quae subjăcent mari, terra vel harēna.

Universitātis sunt, non singulōrum, velŭti quae in civitatĭbus sunt theātra, stadia et similia et si qua alia sunt communia civitātum.

Singulōrum autem homĭnum multis modis res fiunt: quarundam enim rerum dominium nanciscĭmur jure naturāli, quod, sicut dixĭmus, appellātur jus gentium, quarundam jure civīli. Commodius est ităque a vetustiōre jure incipĕre, palam est autem, vetustius esse naturāle jus, quod cum ipso genĕre humāno rerum natūra prodĭdit: civilia enim jura tunc coepērunt esse, cum et civitātes condi et magistrātus creāri et leges scribi coepērunt.

Читайте также:  Двенадцать месяцев и другие сказки

Ferae igĭtur bestiae et volŭcres et pisces, id est omnia animalia, quae in terra, mari, caelo nascuntur, simulatque ab alĭquo capta fuĕrint, jure gentium statim illīus esse incipiunt: quod enim ante nullīus est, id naturāli ratiōne occupanti concedĭtur. Nec interest, feras bestias et volŭcres utrum in suo fundo quisque capiat, an in aliēno: plane qui in aliēnum fundum ingredĭtur venandi aut aucupandi gratia, potest a domĭno, si is providĕrit, prohibēri, ne ingrediātur. Quidquid autem eōrum cepĕris, eo usque tuum esse intellegĭtur, donec tua custodio coërcētur: cum vero evasĕrit custodiam tuam et in naturālem libertātem se recepĕrit, tuum esse desĭnit et rursus occupantis fit. Naturālem autem libertātem recipĕre intellegĭtur, cum vel ocŭlos tuos effugĕrit vel ita sit in conspectu tuo, ut difficĭlis sit ejus persecutio. Illud quaesītum est, an, si fera bestia ita vulnerāta sit, ut capi possit, statim tua esse intellegātur. Quibusdam placuit, statim tuam esse et eo usque tuam vidēri, donec eam persequāris; quodsi desiĕris persĕqui, desinĕre tuam esse et rursus fiĕri occupantis. Alii non alĭter putavērunt tuam esse, quam si cepĕris. Sed posteriōrem sententiam nos confirmāmus, quia multa accidĕre solent, ut eam non capias.

Item ea, quae ex hostĭbus capĭmus, Jure gentium statim nostra fiunt: adeo quidem, ut et libĕri homĭnes in servitūtem nostram deducantur, qui tamen, si evasĕrint nostram potestātem et ad suos reversi fuĕrint, pristīnum statum recipiunt. Item lapilli, gemmae et cetĕra, quae in litŏre inveniuntur, jure naturāli statim inventōris fiunt. Item ea, quae ex animalĭbus dominio tuo subjectis nata sunt, eōdem jure tibi adquiruntur.

Источник

Коллекция крылатых выражений на латыни с переводом и транскрипцией

Латинский язык – это язык но котором говорило племя латинов (Latini), жившие в незапамятные времена на территории современной центральной Италии. Именно они представители этого племени два брата Ромул и Рем считаются основателями города Рим (Roma). По легенде они основали город в 753г до н.э.

Иногда мы говорим некоторые выражения не подозревая, что сказаны они были много веков назад именно на латыни и являются «крылатыми». Вот вам список самых известных крылатых фраз на латыни.

Известные выражения на Латыни

Illigitimi non carborundum (Иллигитими нон карборундум)- Не позволяй незаконнорожденным унижать тебя (Не иди на поводу у ублюдков)

Consuetudo est altera natura ( Консуэтудо эст альтера натура ). Привычка- вторая натура.

Epistula non erabescit (Эпистила нон эрабесцит). Письмо не краснеет (бумага всё стерпит)

Ignorantia non est argumentum (Игнорантиа нон эст аргумэнтум) Незнание не является доводом (незнание не освобождает от ответственности)

Mala herba cito crescit (Мала херба цито кресцит). Плохая трава быстро растёт. (Дурное дело нехитрое.)

Non est fumus absque igne ( Нон ест фумус абске игне ). Нет дыма без огня.

Nota bene! (Нота бене) Заметь хорошо!

Nulla calamitas sola (Нулла каламитас сола). Беда не приходит одна.

O tempora, о mores! (О темпора, о морес!) О времена, о нравы!

Per aspera ad astra (Пер аспера ад астра). Через тернии к звёздам.

Qui quaerit, repent (Ки каэрит, репент). Кто ищет, тот всегда найдёт.

Qui seminat mala, metet mala (Ки семиант мала, метэт мала). Кто сеет плохое, пожнёт плохое (Что посеешь, то и пожнёшь)

Читайте также:  Как правильно пишется мешает или мишает

Sic transit gloria mundi ( Сик транзит глория мунди ). Так проходит слава мира.

Vae victis (Вае виктис!) Горе побеждённым!

Veni, vidi, vici (Вени, види, вичи). Пришёл, увидел, победил.

Aquila non captat muscas (Акила нон каптат мускас) Орел не ловит мух.

Aquilam volare doces (Акилам воларе докес). Не учи учёного.

Audacia pro muro habetur (Аудакиа про муро абетур). Смелость города берёт.

Barba crescit, caput nescit (Барба кресцит, капут несцит). Борода ратет, голова не знает (Старый, а глупый)

Bis dat, qui cito dat (Бис дат ки цито дат). Дважды даёт, кто даёт быстро.

Caecus non judicat de colore ( Каекус нон худикат де колоре ). Слепой не судит о цвете.

Cantilenam eandem canis (Кантиленам эандем канис). Поёшь одну и ту же песнь.

Clavus clavo pellitur (Клавус клаво пеллитур). Клин клином вышибают.

Cognosce te ipsum! (Когноске те ипсум) Познай самого себя!

De lingua stulta veniunt incommoda multa (Де лингуа стульта вениунт инкоммода мульта). От глупого языка происходят многие неудобства.

De te fabula narratur (Де те фабула нарратур) О тебе речь.

Dum spiro, spero (Дум спиро, сперо). Пока дышу, надеюсь.

Dura lex, sed lex (Дура лекс, сед лекс). Закон суров, но это закон.

Elephantum ex musca facis (Элефантум экс муска факис) Ты делаешь из мухи слона.

Et fabula partem veri habet (Ет фабула партем вери хабет). И в сказке есть доля правды.

Experientia est optima magistra ( Экспериентия эст оптима магистра ). Опыт — лучший учитель.

Festina lente! (Фестина ленте!) Торопись медленно.

Habent sua fata libelli (Абент суа фата либелли). У книжек есть свои судьбы.

Haud semper errat fama (Хауд семпер эррат фама). Молва не всегда ошибается

Haunt aquam cribro, qui discere vult sine libro (Хаунт акам крибро, ки дискере вульт сине либро). Черпает воду решетом, кто хочет учиться без книги.

Ibi victoria, ubi concordia (Иби виктория, уби конкордия). Там победа, где согласие.

Inter arma tacent musae (Интер арма такент мусае). Среди сражений музы молчат.

Legem brevem esse oportet (Легем бревем ессе опортет). Закону надлежит быть кратким

Littera scripta manet (Литтера скрипта манет). Что написано пером, того не вырубишь топором.

Lupus non mordet lupum (Люпус нан мордет люпум). Ворон ворону глаз не выклюет.

Medice, cura te ipsum! (Медике, кура те ипсум) Врач, излечи себя самого!

Nemo judex in propria causa (Немо худекс ин пропиа кауса). Никто не судья в собственном деле.

Nemo omnia potest scire (Немо омниа потест скире). Никто не может знать всего.

Noli tangere circulos meos! (Ноли тангере киркулос меос) Не трогай мои круги!

Nullum periculum sine periculo vincitur (Нуллум перикулум сине перикуло винситур). Никакая опасность не преодолевается без опасности.

Omnia mea mecum porto (Омниа меа мекум порто). Всё своё ношу с собой.

Paupertas non est vitium ( Паупертас нон эст витиум ). Бедность не порок.

Per fas et nefas (Пер фас ет нефас). Всеми правдами и неправдами.

Periculum est in mora (Перикулум эст ин мора) В промедлении опасность (промедление смерти подобно).

Post prandium stabis, post cenam ambulabis (Пост прандиум стабис, пост кенам амбулабис). Послезавтрака постоишь, после обеда погуляешь.

Qualis dominus, tales servi (Квалис доминус, талес серви). Какой хозяин, такие и слуги.

Qualis rex, talis grex (Квалис рекс, талис грекс). Какой царь, такое и общество.

Quod licet Jovi, non licet bovi (Квод личет Хови, нон личет бови). Что разрешено Юпитеру, не разрешено быку.

Salus populi summa lex est ( Салус попули сумма лекс эст ). Благополучие народа является высшим законом.

Sapienti sat (Сапиенти сат). Мудрому достаточно.

Si vox est, canta! (Си вокс ест, канта!) Если есть голое, пой!

Suus rex reginae placet (Суус рекс регинае плакет). Свой царь нравится царице.

Tertium non datur (Тертиум нан датур) Третьего не дано.

Timeo Danaos et dona ferentes (Тимео Данаос ет дона ферентес). Боюсь данайцев, даже и приносящих дары.

Una hirudo non facit ver (Уна хуридо нон факит вер). Одна ласточка весны не делает.

Ut salutas, ita salutaberis (Ут салютас, ита салютаберис). Как аукнется, так и откликнется.

Verbum movet, exemplum trahit (Вербум мовет, эксемплум трахит) Слово волнует, пример увлекает.

Vim vi repellere licet (Вим ви репеллере личет). Силу силой разрешено отстранять.

Volens nolens (Воленс ноленс). Хочешь не хочешь.

Vox audita perit, littera scripta manet (Вокс аудита перит, литтера скрипта манет). Услышанный голос умирает, написанная буква остаётся.

Источник

Поделиться с друзьями
Детский развивающий портал