Сказки на лакском языке аудио

Сказки на лакском языке аудио

Бивк1ун бур, къабивк1ун бур, къабивк1унгу ци банссия, ца ажари ва ца ккурккимай бивк1ун бур. Вай хъинсса дустал бивк1ун бур. Цал вайннул дянив багьну бур бяс нaxlycca ва т1ааьнсса дукра на дайссар т1ий. Ккурккимайлул куну бур:

— Ажарий, гьунтти ахттайнсса дукан жуннин бухьхьу, дукра т1ааьнсса дурив ххал дан!

— Буч1анна, — куну бур ажарттул.

Гьунттихавай ахттайнссаннун ккурккимайлул накь дурну дур. Мий нaxlycca ва аьгъусса хьуншиврул цурдагу к1унк1урдувун дурххун тамансса х1ал бувну бур.

Шархьсса накьгу тийннай дирхьуну, ккурккимай х1адур шавривун, ссаламращал ажари ялун бувххун бур.

Ккурккимайлул рурт1уну бушкъаправун накь, дирхьуну дур ажарттул хьхьич1. Накьлил т1ааьншиврул к1унт1 къабивтун ажарттул х1арч1уну дур циняр накь. Яла ц1увххуну бур:

— Ваксса нaxlycca, аьгъусса накь цукун, ци дирчуну давгъар? — куну.

— Ч1алай бакъарив на илт1а хьуну? Накь аьгъу хьуншиврул, т1ааьнсса дик1аншиврул, к1унк1урдувун нарагу дурхссияв, — куну бур ккурккимайлул. Яла ажарттулгу цич1анма хъамалу оьвкуну бур.

Гьунттихавай к1юрххила бивзун булувкьуну бур ажари дукра дуллай. Хъун неххайн лавгун щин ларсун дур, ханнал х1ав лавгун т1ама дурну дур, ч1аххураща хъун к1унк1ургу лавсун, ц1арай бивхьуну бур. Цал лавсун ажарттул ца кучча ппиринжрал бивчуну бур к1унк1урдувун, яла нувщул ца дарбаг, ц1ил щаллусса ц1урккучи дач1ра дурну дур, чимусул ца къюмай руртун дур, лаччул ац1ра бак1 ххит дурну дур, ца къар лич1и-лич1исса урттул дирчуну дур.

Щаран бивк1ун бур хъарт1а т1ий к1унк1ур. Яла дукра хъиннура т1ааьн данна т1ий, цуппагу бувххун бур к1унк1урдувун. Щаращисса щинаву ажари балдуну лавгун бур. Дурк1ун дур ккурккимай хъамалу. Ажари бакъари т1ар. Вев т1ун дирк1ун дур, оьвт1ун дирк1ун дур. Ч1у-ч1ит1 бакъари т1ар. Ахирданигу ажари аьркиншиврин ч1аххурайн лавгхьунссархха куну, к1унк1урдуч1ан гъан хьусса, бурувгун бур, гиву ажари баллу-к1ут1у хьуну, къувгу чурххая лич1ий хьуну.

Ккурккимайлул муних маоьгу бувну, дягъулун вич1ивгу кьуркьуну, ц1ияллал зунк1уллуй аьгу аьт1ий щядирк1ун дур.

Ялтту левххун нанисса хъат1ул ц1увххуну бур:

— Якьамашиву цира, хьумур цири? — куну.

— Ххирасса дус ажари бивк1уну т1ий, дягъулун вич1ивгу кьуркьуну, аьт1ий дура.

— Гьарай, къахъинахха. Нагу дягъулун хъаттир-ду ц1арц1инна, — куну, цила хъаттирду ц1арц1уну дур. Му левххун щябивк1ун бур мурхьирай. Мурхьирал ц1увххуну бур:

— Хьумур цири? Хъаттирду циван ц1арц1ав?

— Ажарттухсса дягъулун ккурккимайлул вич1ив кьуркьунни, нагу хъаттирду ц1арц1ав.

Мурхьиралгу, — нагу ч1ап1ив кьат1 банна, куну — ч1ап1ив кьат1 бувну бур.

Ч1ап1ив букан кьяца бувк1ун бур. Мурхь бач1ва хьуну лявкъукун кьяцлул ц1увххуну бур:

— Хьумур цири, ливкмур цири? — куну.

— Ажарттухсса дягъулун ккурккимайлул вич1ив кьуркьуну дур, хъат1у хъаттирду ц1авц1ун бур, нагу ч1авч1ан к1ут1у хьура.

Читайте также:  Как пишутся слова автора в диалоге

— Туну нагу хъиртту гъагъанна, — куну, гъавгъун бур. Яла зилув щин х1ач1ан лавгун бур. Зиндлил кьяцлухь ц1увххуну бур:

— Хъиртту гъавгъсса циванни, ялун бивмур цир?

— Ажарттух дягъулун ккурккимайлул вич1ив кьуркьуну дур, хъат1у хъаттирду ц1авц1ун бур, мурхь ч1авч1ан к1ут1у хьуну бур, нагу хъиртту гъагъав, — куну бур.

— Туну нагу щин кьакьан данна, — куну, щинал ц1ап1ала нан къабивтун бур.

Щинав бувк1сса ханнахъал душурварал зиндлихь ц1увххуну бур:

— Цивхьур, ци ишри, щинан ци бав? — куну.

— Ажарттухсса дягъулул ккурккимайлул вич1ив кьуркьуну дур, хъат1ул хъаттирду ц1арц1ун дур, мурхь ч1авч1ан к1ут1у хьуну бур, кьяцлул хъиртту гъавгъун бур, нагу щин кьакьан дав.

— Туну жугу варакъив гъагъанну, — куну, щях бишлай гъавгъун бур.

Ханнал бикатурал душварахь ц1увххуну бур:

— Ажарттухсса дягъулун ккурккимайлул вич1ив кьуркьуну дур, хъат1ул хъаттирду ц1арц1ун дур, мурхьирал ч1ап1ив кьат1 бувну бур, кьяцлул хъиртту гъавгъун бур, зиндлил щин кьакьан дурну дур. Жугу варакъив гъагъарду.

— Туну жугу дарайртту ххядукканну, — куну, ххядурккун дур.

Дарайртту ххядурксса бавну оьвкуну бур ханнал цала хъаннийн, ц1увххуну бур:

— Хьумур цири, зуйн ливкмур цири? — куну.

— Ажарттухсса дягьулун ккурккимайлул вич1ив кьуркьуну дур, хъат1ул хъаттирду ц1арц1ун дур, мурхьирал ч1ап1ив кьат1 бувну бур, кьяцлул хъиртту гъавгъун бур, зиндлил щин кьакьан дурну дур, душварал варакъив гъавгъун бур, жугу дарайртту ххядуккарду, — куну бур.

— Туну нагу ч1ири ц1авц1инна, — куну, ханналгу ч1ири ц1авц1ун бур.

Источник

Рубрика: Грузинские сказки

Аудиосказки — Грузинские сказки на русском языке.

Золодув

Жили на свете деверь с невесткой. Деверь был лентяй, бездельник, ничего не хотел делать. Целые дни сидел он у очага, дул на золу да копался в ней. Прозвали его за это Золодувом…

Как медведь учил дележу

Аудиосказка «Как медведь учил дележу». Грузинская сказка в стихах Андрея Чхеидзе. Альбом: «Некоторые сказки некоторых народов в пересказе деда Андрея», 2014 год. Длительность: 03 мин. 47 сек. Качество: mp3, 128 Kbps (3,47 MB)

Приключения полцыплёнка

Аудиосказка «Приключения полцыплёнка» Грузинская сказка в стихах Андрея Чхеидзе. Альбом: «Наивные сказки в пересказе Деда Андрея» Длительность: 05 мин. 11 сек. Качество: mp3, 128 Kbps (4,75 MB)

Кот и тигр

Аудиосказка «Кот и тигр» Варианты названия: «Тигр и кот», «Тигр и хитрый кот» Грузинская народная сказка Исполнитель: Michael E. Makushev Длительность: 02 мин. 18 сек. Качество: mp3, 128 Kbps (2.12 MB).

Царь и крестьянская дочь

Аудиосказка «Царь и крестьянская дочь» Грузинская народная сказка Исполнитель: Michael E. Makushev Длительность: 05 мин. 48 сек. Качество: mp3, 80 Kbps (3.32 MB).

Чонгурист

Аудиосказка «Чонгурист» Грузинская народная сказка Исполнитель: В. Дьяконов Музыкальное сопровождение: Ансамбль народных инструментов «Енисейские узоры» Длительность: 09 мин 07 сек. Качество: mp3, 128 Kbps (8.35 MB).

Читайте также:  Пародия на русскую народную сказку

Три брата и плешивый плут

Аудиосказка «Три брата и плешивый плут» Грузинская народная сказка Исполнитель: Michael E. Makushev Длительность: 07 мин. 36 сек. Качество: mp3, 80 Kbps (4.35 MB).

Драконова гибель

Аудиосказка «Драконова гибель». Грузинская народная сказка. Альбом: «Сказки народов СССР». Исполнители: М. Синельникова, Н. Милашевский, Н. Тимофеев, В. Коваль, А. Граббе. Длительность: 15 мин. 34 сек. Качество: mp3, 128 Kbps (14.2 MB).

Счастье

Аудиосказка «Счастье». Грузинская сказка в стихах Андрея Чхеидзе. Альбом: «Некоторые сказки некоторых народов в пересказе деда Андрея». Длительность: 06 мин. 06 сек. Качество: mp3, 128 Kbps (5,58 MB)

Цикара

Аудиосказка «Цикара». Грузинская народная сказка. Читает Ираклий Пирцхалава. Длительность: 10 мин. 46 сек. Качество: mp3, 128 Kbps (9.86 MB).

Источник

Прикол на ЛАКСКОМ языке

Лакский прикол оборжаться

Мальчик ругается на лакском

Омар Алибутаев Лучшее Смотреть до конца

Малыш и Карлсон часть 1 на лакском языке

НОВЫЕ приколы голосовые в ватсап

Прикол про Кавказские имена

Прикол Аварец Кумык Лакец Даргинец

Винни Пух на разных языках

Омар Алибутаев Мага эст жэ

Как совершать намаз на лакском языке

Прикол Ппоппури Лакских песен Лакку балайрду Лак Мультфильм

Дюймовочка часть 1 на лакском языке

Конкурс лакских стихов прошел в столице

Лакцы тут Ифтар Лакцы в Москве

Малыш и Карлсон часть 2 на лакском языке

Трое из Простоквашино часть 1 на лакском языке

Уроки дагестанского сленга от Ислама Махачева и Лианы Джоджуа

Руслан Магомедов Пародии

Лакские пословицы и поговорки

Дагестан который ты еще не видел Дорога в лакскую землю Дербент Хосрех

КНВ на лакском языке 21 05 19 г

Лакцы тут Лакку балей лакские песни

День села Бурши 2010 год Лакский район

Дюймовочка часть 2 на лакском языке

Эльза Рамазанова Лакская МОНОЛОГ О СТРАДАНИИ

ОПАСНО ЛИ В ДАГЕСТАНЕ СУЛАКСКИЙ КАНЬОН ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ДАГЕСТАНЕ

01 Лариса Гаджиева Лакку балай

Чеченские приколы с котами

Лак Неххал зуманив Лакская песня Народная песня Лакрал миллатрал балай

Самое длинное имя в Африке Прикол

КНВ на лакском языке 21 10 19 г

Лакия Экспедиция В поисках Айдентики

Кумух Лакская передача 1 я часть

Ералаш 190 О вкусной и здоровой пище

КНВ на лакском языке 11 04 19 г

Мишки Братишки I Все серии сразу Сборник 46 52 Снова вместе

Танцевальный батл на свадьбе Ржака Таких движений ещё не видели танец жениха

Маслобои ная песня лакцев OYMEexpeditions August 2018

КНВ на лакском языке 29 01 20г

Ураза Байрам День в кумыкском селе Параул

КНВ на лакском языке 02 12 2020 г

Свадебные приколы Дагестан 4

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Прикол На Лакском в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Прикол на ЛАКСКОМ языке длительностью 18 сек, размер файла 404.30 KB.

Читайте также:  Сказки андерсена красные башмачки читательский дневник

Polly S Polka Alexandra Wood Robin Bigwood

Illijah You Straight

Junior Cook She Rote

Steve Hill Bananas

Slow Descent Shlohmo

Singing Sad Songs Elijah Moon

Kritikal Mass Emotions Radio Edit

12 Ways To Play Bossman Blake

Toglietemi La Vita Ancor

Ни Фига Не Забавная История Одного Скелета

Песни Из Дорамы Случайно Найденный Ха Ру

Love You Better Beware

Inner Galaxy Claudio Fasoli

Big Bud Living Room

Teresa Poppa Hussein

Blvck Gloves Idynvmite

Benny Green Kenny Drew

Минус Песни Натальи Купиной На Деревне Тихо

Источник

Арабские аудиосказки

Али Баба и сорок разбойников

Волшебная лампа Аладдина

Нищий и счастье

Если Вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями.

Русские народные аудиосказки

Аудиосказки народов мира

аудиосказки по возрасту:

аудиосказки по интересам:

Терапевтическая сказка про капризную девочку — грязнулю. О том, как она поняла важность послушания родителей и важность гигиены.

Сказка про то, как цыпленок вылупился из яйца вслед за утенком и принялся во всем ему подражать. И даже прыгнул в воду, но начал тонуть. К счастью, утенок спас друга…

Короткая сказка о трех братьях, которые так любили друг друга, что даже вопрос о наследстве не поссорил их…

Попался, который кусался

Интересная история про храброго и находчивого мышонка, который в одиночку смог справиться с лисом. А бобр и енот хотели ему помочь, но испугались лиса и струсили.

Небольшие рассказы про маленького мальчика Алешу, его детство, его семью. Алеша описывает свои детские впечатления от путешествия по железной дороге, от огромной Москвы, от посещения зоопарка…

Приключения Тома Сойера

Рассказ про озорного, находчивого, веселого двенадцатилетнего мальчика-сироту Тома Сойера, его друга Гекльберри Финна и других жителей городка Сент- Питерсберга.

Приключения Незнайки и его друзей

Сказка про веселого, озорного, неунывающего Незнайку и других маленьких жителей Цветочного города, построивших под руководством Знайки воздушный шар и отправившихся в путешествие.

Это были военные годы. Брат с сестрой, оставшись сиротами, сами вели хозяйство. Весной они пошли на болото за прошлогодней клюквой, с ними там произошло много происшествий.

Слушайте аудио стих «Бочонок собачонок» Заходера Б. онлайн на сайте Мишкины книжки.

Слушайте аудио стих «Диета термита» Заходера Б. онлайн на сайте Мишкины книжки.

Слушайте аудио стих «Дождик» Заходера Б. онлайн на сайте Мишкины книжки.

Слушайте аудио стих «Кискино горе» Заходера Б. онлайн на сайте Мишкины книжки.

Мы рады принять Ваши предложения и пожелания по работе сайта

Источник

Поделиться с друзьями
Детский развивающий портал