Как по китайски пишется марина

Русские женские имена по-китайски

Русские женские имена по-китайски

Многим интересно, как пишутся и звучат их русские имена на китайском языке. Ведь китайский – это не английский, на который можно легко перевести любое имя. При переводе имен на китайский язык звуки транскрибируются, т.е. подбираются более похожие на оригинал по звучанию. Но так как звуков в китайском языке очень ограниченное количество, транскрибированное на китайский русское имя может звучать порой совсем не похоже на оригинал.
Женские имена:
Августина 奥古斯丁娜 ào gǔ sī dīng nà Ао гу сы дин на
Александра 阿里山德拉 ā lǐ shān dé lā А ли шань дэ ла
Саша 萨沙 sà shā Са ша
Алеся 阿列夏 ā liè xià А ле ся
Леся 列夏 liè xià Ле ся
Алёна 阿列娜 ā liè nà А ле на
Алика 阿利卡 ā lì kǎ А ли ка
Лика 利卡 lì kǎ Ли ка
Алина 阿丽娜 ā lì nà А ли на
Алия 阿利娅 ā lì yà А ли я
Алиса 爱丽丝 ài lì sī Ай ли сы
Алла 阿拉 ā lā А ла
Амина 阿米纳 ā mǐ nà А ми на
Анастасия 阿娜斯塔西娅 ā nà sī tǎ xī yà А на сы та си я
Настя 娜斯佳 nà sī jiā На сы цзя
Анна 安娜 ān nà Ань на
Аня 阿尼娅 ā ní yà А ни я
Анжела 安热拉 ān rè lā Ань жэ ла
Айгуль 艾古丽 ài gǔ lì Ай гу ли
Айгюль 艾久利 ài jiǔ lì Ай цзиу ли
Асель 阿谢利 ā xiè lì А се ли
Аселька 阿谢利卡 ā xiè lì kǎ А се ли ка
Валентина 瓦伦蒂娜 wǎ lún dì nà Ва лунь ди на
Валя 瓦莉娅 wǎ lì yà Ва ли я
Валерия 瓦列里娅 wǎ liè lǐ yà Ва ле ли я
Вера 维拉 wéi lā Вэй ла
Вероника 维罗尼卡 wéi luó ní kǎ Вэй ло ни ка
Виктория 维克托利娅 wéi kè tuō lì yà Вэй кэ то ли я
Вика 维卡 wéi kǎ Вэй ка
Вита 维塔 wéi tǎ Вэй та
Власта 夫拉斯塔 fu lā sī tǎ Фу ла сы та
Галина 加利娜 Jiā lì nà Цзя ли на
Галя 加利娅 jiā lì yà Цзя ли я
Глафира 格拉菲拉 gē lā fēi lā Гэ ла фэй ла
Глаша 格拉沙 gē lā shā Гэ ла ша
Г узель 古泽尔 gǔ zé ěr Гу цзэ эр
Гульназ 古丽娜斯 gǔ lì nà sī Гу ли на сы
Дайана 黛安娜 dài ān nà Дай ань на
Дарья 达里娅 dá lǐ yà Да ли я
Даша 达沙 dá shā Да ша
Диана 季阿娜 jì ā nà Цзи а на
Диёра 季约拉 jì yuē lā Цзи юэ ла
Дильноза 季莉诺扎 jì lì nuò zā Цзи ли но цза
Диляра 季莉娅拉 jì lì yà lā Цзи ли я ла
Дорина 多莉娜 duō lì nà До ли на
Ева 叶娃 yē wá Е ва
Евгения 叶夫根尼娅 yè fū gēn ní yà Е фу гэнь ни я
Женя 热尼娅 rè ní yà Жэ ни я
Евгеша 叶夫格沙 yè fu gé shā Е фу гэ ша
Екатерина 叶卡特丽娜 yè kǎ tè lì nà Е ка тэ ли на
Катя 卡佳 kǎ jiā Ка цзя
Елена 叶烈娜 yè liè nà Е лие на
Лена 烈娜 liè nà Лие на
Елизавета 叶利扎维塔 yè lì zā wéi tǎ Е ли цза вэй та
Лиза 利扎 lì zā Ли цза
Жазира 扎吉拉 zhā jí lā Чжа цзи ла
Жанна 然娜 rè nà Жэ на
Злата 兹拉塔 zī lā tǎ Цзы ла та
Инна 伊娜 yī nà И на
Ирина 伊丽娜 yī lì nà И ли на
Ира 伊拉 yī lā И ла
Камила 卡米拉 kǎ mǐ lā Ка ми ла
Кира 基拉 jī lā Цзи ла
Кристина 克里斯季娜 kè lǐ sī jì nà Кэ ли сы цзи на
Ксения 克谢尼娅 Kè xiè ní yà Кэ се ни я
Ксюша 克休沙 Kè xiū shā Кэ сю ша
Лариса 拉丽萨 lā lì sà Ла ли са
Лера 列拉 liè lā Ле ла
Лиана 莉阿娜 lì ā nà Ли а на
Лола 萝拉 luó lā Ло ла
Любовь 刘博维 liú bó wéi Лю бо вэй
Люба 刘巴 liú bā Лю ба
Людмила 柳德米拉 liǔ dé mǐ lā Лю дэ ми ла
Люда 柳达 liǔ dá Лю да
Майя 迈娅 mài yà Май я
Маргарита 玛尔加丽塔 mǎ ěr jiā lì tǎ Ма эр цзя ли та
Марго 玛尔戈 mǎ ěr gē Ма эр гэ
Марина 玛丽娜 mǎ lì nà Ма ли на
Мария 玛丽娅 mǎ lì yà Ма ли я
Маша 玛莎 mǎ shā Ма ша
Марфа 马尔法 mǎ’ěr fǎ Ма эр фа
Милана 米拉娜 mǐ lā nà Ми ла на
Мирослава 米罗斯拉瓦 mǐ luó sī lā wǎ Ми ло сы ла ва
Мира 米拉 mǐ lā Ми ла
Надежда 娜杰日达 nà jié rì dá На цзе жи да
Надя 娜佳 nà jiā На цзя
Наталья 娜塔利娅 nà tǎ lì yà На та ли я
Наташа 娜塔莎 nà tǎ shā На та ша
Нигора 尼果拉 ní guǒ lā Ни го ла
Нина 尼娜 ní nà Ни на
Ольга 奥尔加 ào ěr jiā Ао эр цзя
Оля 奥利娅 ào lì yà Ао ли я
Оксана 奥克萨娜 ào kè sà nà Ао кэ са на
Полина 波莉娜 bō lì nà Бо ли на
Роксана 罗克萨娜 luō kè sà nà Ло кэ са на
Регина 列吉娜 liè jí nà Ле цзи на
Светлана 斯维特拉娜 sī wéi tè lā nà Сы вэй тэ ла на
Света 斯维塔 sī wéi tǎ Сы вэй та
София 索菲娅 suǒ fēi yà Со фэй я
Таисия 泰西娅 tài xi yà Тай си я
Тамара 塔玛拉 tǎ mǎ lā Та ма ла
Татьяна 塔季娅娜 tǎ jì yà nà Та цзи я на
Таня 塔尼娅 tǎ ní yà Та ни я
Ульяна 乌里扬娜 wū lǐ yáng nà У ли ян на
Умида 乌米达 wū mǐ dá У ми да
Фатима 法蒂玛 fǎ dì mǎ Фа ди ма
Элина 埃丽娜 āi lì nà Ай ли на
Энже 恩热 Ēn rè Энь жэ
Юлия 尤利娅 yóu lì yà Ю ли я
Язиля 娅吉莉娅 yà jí lì yà Я цзи ли я
Яна 娅娜 yà nà Я на
Ярослава 雅罗斯拉瓦 yǎ luó sī lā wǎ Я ло сы ла ва Источник

Читайте также:  Как правильно пишется очищается

Источник

За чашкой чая

понедельник, 8 июня 2015 г.

Узнайте, как вас будут называть в Поднебесной: написание и звучание русских имен на китайском языке

Многим, изучающим китайский язык, интересно, как звучат и пишутся варианты их русских имен на китайском. Обычно, переводя на китайский язык, звуки имен транскрибируются путем подбора более похожих на оригинальные по своему звучанию. Поскольку китайский язык имеет ограниченное количество звуков, русское имя звучит порой малопохожим на оригинал.

Транскрибируя русские имена, подчас подбирают иероглифы, которые указывают на принадлежность к мужскому или женскому полу. Очень часто в женских именах используются иероглифы с такими значениями, как доброта, красота и благополучие. В мужских же именах чаще используются иероглифы, обозначающие богатство, силу и удачу. Переводя русские имена на китайский язык, также подбираются иероглифы, отражающие наиболее яркие черты характера человека.

Один и тот же звук в китайском языке может быть записан абсолютно разными иероглифами. Это означает, что одно и то же имя может быть записано различными вариантами иероглифов, а вы уже сами можете выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

Александра (защитница) – 保护人 – Бао-ху-рен

Алла, Алина (другая) 另一种 – Лин-и-чун

Антонина(пространственная) – 空间 – Кун-дзиань

Дарья (огонь великий) – 大火 – Да-хуо

Ева (живая) – 活 – Хова

Евгения (благородная) – 高贵 – Гао-гуй

Инна (бурный поток) – 湍流 –Туань-лиу

Лариса (чайка) – 海鸥 – Хай-оу

Ольга (святая) –圣 – Шан

Раиса (легкая) – 容易 – Жон-гхьи

Светлана (светлая) – 光 – Гуан

Снежана (снежная) – 雪 – Счюэ

МУЖСКИЕ ИМЕНА

Алексей (помощник) ― 助理 – Чжу-ли

Андрей (мужественный) – 男子气 – Нань-ци чи

Антон (состязающийся) – 竞争 – Цзин-чжан

Аркадий (счастливая страна) – 幸运国 – Синь-гюнь гуо

Артур (большой медведь) 大熊 – Да-сиун

Борис (борющийся) – 战斗 – Чжань-доу

Вадим (доказывающий) ― 证明 – Чжэн-мин

Валерий (бодрый) – 强力 – Циань-ли

Василий (царственный) – 富豪 – Фу-хао

Виктор (победитель) – 胜利者 – Шан-ли чжа

Виталий (жизненный) – 重要 – Чжун-гьяо

Владимир (владыка мира) – 领主世 – Лин-чжу ши

Вячеслав (прославленный) – 杰出 – Дзье-чху

Геннадий – (родовитый) – 温和 – Вэнь-хэа

Георгий, Егор (земледелец) – 农夫 – Нун-фу

Демьян – (покоритель) – 征服者 – Чжэн-фу чжа

Денис – (посвященный вину) – 致力于怪 – Чжи-ли ю гуай

Дмитрий (земной плод) – 果地球 – Гуо ды-цью

Игорь – (плодородный) – 富饶 – Фу-лао

Леонид (сын льва) – 儿子是狮子 – Ар-ци ши ши-ци

Источник

Имя на китайском

Китайские иероглифы набирают всё большую популярность в мире. Многих интересует вопрос: как написать своё имя на китайском?

Ниже в таблице представлены русские имена на китайском языке.

Пример картинки с именем на китайском:

Если Вы не нашли своё имя в таблице, оставьте комментарий внизу этой страницы с просьбой добавить его (с 2017 года мы просто отвечаем в комментариях, не пополняя саму таблицу). Взамен просим вас выполнить два небольших действия:

1. Поставьте «лайк(и)» на кнопках соцсетей, которые размещены вверху, под заголовком этой публикации.

2. Поделитесь в аккаунте любой соцсети (Вконтакте, Facebook, Одноклассники и др.) ссылкой на данную страницу. Для этого на своей «стене» в соцсети опубликуйте следующий текст:

Интересная страница — «Имя на китайском» https://www.epochtimes.com.ua/ru/china/learn-chinese/ymja-na-kytajskom-9. Здесь можно узнать, как написать своё имя китайскими иероглифами!

3. В комментарии с запросом на добавление нового имени, пожалуйста, подтвердите, что вы выполнили первые два условия. Без этого ваш запрос будет проигнорирован.

Примерный срок добавления имени: одна неделя.

Таблица имён от А до Я

Чтобы найти своё имя, нажмите на букву, с которого оно начинается:
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я |

瑪婭
1. Изящность агата;
2. Агатовая чаша.

Имя на русском Имя на китайском (транслитерация) Транскрипция пиньин Ссылка на картинку (нажмите на стрелочку, чтобы увидеть имя в красивой рамке)
А:
Абай 阿拜 Ā bài
Абдусамат 阿波杜沙瑪特 Ā bō dù shā mǎ tè
Ада 阿嗒 Ā dā
Адам 亞當 Yà dāng
Аделаида 阿澤林娜 Ā zé lín nà
Адилет 阿基列特 Ā jī liè tè
Азизбек 阿茲別克 Ā zī bié kè
Айбат 艾巴特 Ài bà tè
Айгерим 艾吉里姆 Ài jí lǐ mǔ
Айгуль 艾古利 Ài gǔ lì
Айдар 阿依達拉 Ā yī dá lǎ
Айдын 艾登 Ài dēng
Айна 愛娜 Ài nà
Айнаш 愛那斯 Ài nà sī
Айнура 艾努拉 Ài nǔ lǎ
Айрат 阿伊拉特 Ā yī lá tè
Айсылу 艾瑟盧 Ài sè lú
Аиша 阿亦沙 Ā yì shā
Акылбек 阿科尔别克 Ā kē ěr biè kè
Алевтина 阿列夫金娜 Ā Liè Fū Jīn Nà
Александр 阿列山大 Ā Liè Shān Dà
Александра 阿歷山德拉 Ā Lì Shān Dé Lǎ
Алексей 阿列克賽 Ā Liè Kè Sài
Алёна 阿蓮娜 Ā Lián Nà
Алёша 阿廖沙 Ā Liào Shā
Али 阿里 Ā lǐ
Алим 阿里牡 Ā lǐ mǔ
Алина 阿琳娜 Ā Lín Nà
Алиса 阿莉薩 Ā Lì Sà
Алихан 阿里汗 Ā Lǐ Hàn
Алишер 阿里舍爾 Ā lǐshè ěr
Алия 阿里婭 Ā lǐ yà
Алла 阿拉 Ā Lā
Аля 阿啦 Ā La
Альберт 阿爾貝特 Ā Ěr Bèi Tè
Альбина 阿莉賓娜 Ā Lì Bīn Nà
Альфия 阿里菲婭 Ā Lǐ Fēi Yà
Амет 阿灭特 Ā miè tè
Амир 阿密爾 Ā mì ěr
Анаит 阿哪伊特 Ā nǎ yī tè
Анастасия 安娜斯塔西婭 Ān Nà Sī Tǎ Xī Yà
Анатолий 阿納托利 Ā Nà Tuō Lì
Ангелина 安澤林娜 Ān zé lín nà
Андрей 安德烈 Ān Dé Liè
Андриана 安得里安娜 Ān dé lǐ ān nuó
Анеля 阿內麗婭 Ā nèi lì yà
Анжела 安熱拉 Ān Rè Lǎ
Анжелика 安澤麗卡 Ān Zé Lì Kǎ
Ани 阿泥 Ā ní
Анна 安娜 Ān Nà
Антон 安東 Ān Dōng
Антонина 安東寧娜 Ān dōng nìng nà
Анфиса 安菲薩 Ān fēi Sà
Аня 安妮婭 Ān Nī Yà
Ариадна 阿里阿德涅 Ā lǐ ā dé niè,
Арина 阿麗娜 Ā Lì Nà
Аркадий 阿爾卡基 Ā ěr kǎ jī
Аркадия 阿爾卡季婭 Ā Ěr Kǎ Jì Yà
Армине 阿爾迷你 Ā ěr mínǐ
Арсен 阿爾謝尼 Ā Ěr Xiè Ní
Арсений 阿爾謝尼 Ā Ěr Xiè Ní
Арслан 阿爾斯蘭 Ā ěr sī lán
Артём 阿爾焦姆 Ā Ěr Jiāo Mǔ
Артур 阿爾圖爾 Ā Ěr Tú Ěr
Асель 阿謝里 Ā xiè lǐ
Асем 阿謝姆 Ā xiè mǔ
Асимгуль 阿希姆古力 Ā xī mǔ gǔ lì
Аскар 阿斯卡爾 Ā Sī Kǎ Ěr
Ася 阿夏 Ā xià
Аттила 阿特季拉 Ā tè jì là
Ахыска 阿禾斯卡 Ā hé sī kǎ
Аяулым 阿呀勿樂姆 Ā yā wù lè mǔ
Б:
Бадма 巴得馬 Bā de mǎ
Бакытбек 巴卡特別克 Bā kǎ tèbié kè
Батр 巴特爾 Bā tè ěr
Бекзат 別克扎特 Bié kè zā tè
Белла 貝拉 Bèi Lǎ
Богдан 波格丹 Bō Gé Dān
Борис 鮑裡斯 Bào lǐ sī
Боря 鮑裡亞 Bào lǐ yà
Булат 布拉特 Bùlatè
В:
Вадим 瓦季姆 Wā jì mǔ
Валентин 瓦連京 Wā Lián Jīng
Валентина 瓦蓮京娜 Wā Lián Jīng Nà
Валера 瓦列拉 Wā Liè Lǎ
Валерий 瓦列裡 Wā Liè Lǐ
Валерия 瓦列裡婭 Wā Liè Lǐ Yà
Валя 瓦列亞 Wā Liè Yà
Ваня 瓦尼亞 Wā Ní Yà
Варвара 瓦爾瓦拉 Wā Ěr Wā Lǎ
Вартан 悟而讜
Осознающий и справедливый
Wù ér dǎng
Василий 瓦西裡 Wā Xī Lǐ
Вася 瓦西亞 Wā Xī Yà
Венера 維涅拉 Wéi niè lǎ
Вера 薇拉 Wēi Lǎ
Вероника 薇羅妮卡 Wēi Luó Nī Kǎ
Вефа 維法 Wéi Fǎ
Вика 薇卡 Wēi Kǎ
Виктор 維克多 Wéi Kè Duō
Виктория 維克托莉婭 Wéi Kè Tuō Lì Yà
Виолетта 維奧麗葉達 Wéi ào lí yè tà
Вита 維塔 Wéi tǎ
Виталий 維塔利 Wéi Tǎ Lì
Виталина 維塔利娜 Wéi tǎ lì nà
Виталия 維塔利亞 Wéi Tǎ Lì Yà
Витя 維佳 Wéi Jiā
Влад 夫拉德 Fú Lā Dé
Влада 弗拉達 Fú Lā Dá
Владилен 烏拉基里恩 Wùla jī lǐ ēn
Владимир 夫拉基米爾 Fú Lā Jī Mǐ Ěr
Владислав 夫拉基斯拉夫 Fú Lā Jī Sī Lā Fū
Вова 沃瓦 Wò Wǎ
Вольдемар 瓦里德馬爾 Wā Lǐ Dé Mǎ Ěr
Всеволод 弗謝沃洛德 Fú xiè wò luò dé
Вячеслав 為切斯拉夫 Wèi qiè Sīlāfū
Г:
Галина 波琳娜 Bō Lín Nà
Галым 嘎勒姆 Gā lè mǔ
Галя 加莉婭 Jiā Lì Yà
Гарик 戈黎克 Gē lí kè
Геля 歌莉婭
歌(гэ — песня), 莉 (ли — жасмин), 婭 (я — фонетик, обозначающий женское имя); «воспевающая жасмин»
Gē lì yà
Гена 根納 Gēn nà
Геннадий 根納季 Gēn nà jì
Георгий 喬治 Qiáozhì
Гиляна 戈伊倆娜 Gē yī liǎ nà
Глеб 格列布 Gē liè bù
Григорий 格里戈里 Gē lǐ gē lǐ
Гузель 古接里 Gǔ jiē lǐ
Гулсанам 古了薩那姆 Gǔ le Sà nà mǔ
Гулфира 古了飛啦 Gǔ le fēi lá
Гульназ 古里那茲 Gǔ lǐ nà zī
Гульнара 石榴花 Shíliuhuā
Гульноза 古麗諾渣 Gǔ lí nuò zhā
Д:
Давид 戴維 Dài wéi
Даниил 丹尼爾 Dān Ní Ěr
Дари 達里 Dā lǐ
Дарья 達莉婭 Dā Lì Yà
Даулет 達烏列特 Dā wū liè tè,
Даша 達莎 Dá Shā
Дашибал 達實巴爾 Dā shí bā ěr
Денис 傑尼斯 Jié Ní Sī
Джалал 扎拉爾 Zhā lā ěr
Джамиля 扎米里亞 Zhā mǐ lǐ yà
Диана 狄安娜 Dí Ān Nà
Дилбар 吉了巴爾 Jí liǎo bā ěr
Дилноза 吉阿瑙扎 Jí ē nǎo zā
Дилрабо 極樂波

Волна(波) высшей (極)радости (樂)

Jí lè bō
Дима 季瑪 Jì Mǎ
Динара 第納爾 Dì Nà Ěr
Дмитрий 德米特裡 Dé mǐ tè lǐ
Дулма 杜爾瑪 Dù ěr mǎ
Е:
Ева 葉娃 Yè wá
Евгений 葉夫根尼 Yè Fū Gēn Ní
Евгения 葉夫根尼婭 Yè Fū Gēn Ní Yà
Егор 葉戈爾 Yè Gē Ěr
Екатерина 葉卡特琳娜 Yè Kǎ Tè Lín Nà
Елена 葉蓮娜 Yè Lián Nà
Елизавета 葉莉扎薇塔 Yè Lì Zā Wēi Tǎ
Ефим 葉菲姆 Yè Fēi Mǔ
Ж:
Жанерке 讓涅爾科 Ràng niè ěr kē
Жанна 然娜 Rán Nà
Женя 熱尼亞 Rè Ní Yà
З:
Зарина 扎林娜 Zā lín nà
Зина 基娜 Jī Nà
Зоя 卓婭 Zhuó Yà
Зумрут 朱姆路特 Zhū mǔ lù tè
И:
Иван 伊萬 Yī Wàn
Игнат 伊格那特 Yī gé nà tè
Игорь 伊戈爾 Yī Gē Ěr
Илья 伊歷亞 Yī Lì Yà
Ильяс 伊里亞斯 Yī lǐ yà sī
Инга 因佳 Yīn Jiā
Инесса 伊內莎 Yī nèi shā
Инна 因娜 Yīn Nà
Ипполит 伊普波利特 Yīpǔbōlìtè
Ира 伊拉 Yī Lǎ
Ирина 伊麗娜 Yī Lì Nà
К:
Камал 卡瑪爾 Kǎ mǎ ěr
Камила 卡米拉 Kǎ mǐ lǎ
Камшат 噶木沙特 Gá mù shā tè,
Карина 卡琳娜 Kǎ Lín Nà
Карлыгаш 卡爾勒戈斯 Kǎ ěr lè gē sī
Касиет 卡西業特 Kǎ xī yè tè
Катя 卡佳 Kǎ Jiā
Кемал 科瑪爾 Kē mǎ ěr
Кенжегуль 肯熱古力 Kěn rè gǔ lì
Кермен 克爾蒙 Kè ěr mēng
Кира 基拉 Jī Lǎ
Кирилл 基裡爾 Jī Lǐ Ěr
Клара 克拉拉 Kèlā Lǎ
Клим 克里姆 Kè Lǐ Mǔ
Коля 科裡亞 Kē Lǐ Yà
Константин 孔斯坦京 Kǒng Sī Tǎn Jīng
Костя 科斯佳 Kē Sī Jiā
Кристина 克里斯金娜 Kè Lǐ Sī Jīn Nà
Кристине 克里斯汀涅 Kè lǐ sī tīng niè
Ксения 克謝尼婭 Kè Xiè Ní Yà
Ксюша 克秀莎 Kè Xiù Shā
Куандык 庫安德克 Kù ān dé kè
Кыдыр 克德兒 Kè Dé Ér
Л:
Лада 拉達 Lá Dā
Лариса 拉麗薩 Lā Lí Sà
Лата 拉塔 Lā tǎ
Лаура 勞拉 Lào lǎ
Лев 列夫 Liè Fū
Лейла 蕾拉 Lěi Lǎ
Лейсан 蕾珊 Lěi Shān
Леонид 列昂尼德 Liè Áng Ní Dé
Лера 蓮拉 Lián Lǎ
Лиана 莉安娜 Lì Ān Nà
Лида 麗達 Lì dá
Лиза 莉扎 Lì Zā
Лилия 莉莉婭 Lì Lì Yà
Лиля 莉莉 Lì Lì
Линар 黎納爾 Llí nà ěr
Лия 利婭 Lì yà
Люба 柳茇 Liǔ Bá
Любовь 柳博芙 Liǔ Bó Fú
Люда 柳達 Liǔ Dá
Людмила 柳德米拉 Liǔ Dé Mǐ Lǎ
Люся 刘霞 Liú Xiá
Ляззат 麗婭扎特 Lì yà zā tè
Ляля 拉拉 Lā Lǎ
М:
Мага 瑪嘎 Mǎ gá
Мадина 瑪蒂娜 Mǎ dì nà
Майя 瑪婭 Mǎ yà
Макар 馬卡爾 Mǎ kǎ ěr
Макар 馬卡爾 Mǎ kǎ ěr
Макка 瑪噶 Mǎ gá,
Макс 馬克斯 Mǎkè Sī
Максим 馬克西姆 Mǎkè Xī Mǔ
Малика 玛丽卡 Mǎ lí kǎ
Манучехр 瑪奴切赫 Mǎ nú qiè hè
Маргарита 瑪麗加莉塔 Mǎ Lì Jiā Lì Tǎ
Маргоша 瑪爾郭莎 Mǎ ěr guō shā
Мариам 瑪麗阿姆 Mǎ lì ā mǔ
Марианна 瑪麗安娜 Mǎ Lí Ān Nà
Марина 瑪麗娜 Mǎ Lì Nà
Мария 瑪麗婭 Mǎ Lì Yà
Марьяна 瑪麗楊娜 Mǎ lì yáng nà
Матвей 馬特維 Mǎ Tè Wéi
Маша 瑪莎 Mǎ Shā
Мая Mǎ yǎ
Мейталь 美塔莉 Měi tǎ lì
Мелике 梅丽克 Méi lí kè
Меруерт 美盧葉了特 Měi lú yè le tè
Милена 米列娜 Mǐ Liè Nà
Мирослава 米羅斯拉夫 Mǐ luó Sīlāfū
Михаил 米哈依爾 Mǐ Hā Yī Ěr
Миша 米沙 Mǐ Shā
Н:
Надежда 娜傑日達 Nà Jié Rì Dā
Надя 娜狄婭 Nà Dí Yà
Назар 納扎爾 Nà zà ěr
Наиля 娜衣麗婭 Nà yī lí yà
Наиль 娜依林 Nuó yī lín
Намик 那米克 Nà mǐ kè
Наргис 那爾吉斯 Nà ěr jí sī
Насиба 娜細芭 Nuó xì bā
Настасья 娜斯塔西婭 Nà Sī Tǎ Xī Yà
Настя 娜斯佳 Nà Sī Jiā
Наталья 娜塔莉婭 Nà Tǎ Lì Yà
Наташа 娜塔莎 Nà Tǎ Shā
Нелля 奈莉婭 Nài Lì Yà
Нигар 尼戈爾 Ní gē ěr
Нигина 尼戈伊娜 Ní gē yī nuó
Ника 妮卡 Nī Kǎ
Никита 尼基塔 Ní Jī Tǎ
Николай 尼古拉 Ní Gǔ Là
Нилюфер 尼留費爾 ní liú fèi ěr
Нина 妮娜 Nī Nà
Номин 諾明 Nuò míng
Нона 諾娜 Nuò Nà
Нонна 諾娜 Nuò Nà
Нурали 奴拉里 Nú lā lǐ
Нуржигит 努爾日基特 Nǔ ěrrì jī tè
Нурлан 奴爾蘭 Nú Ěr Lán
О:
Оксана 奧克薩娜 Ào Kè Sà Nà
Олег 奧列格 Ào Liè Gé
Олеся 奧列西婭 Ào Liè Xī Yà
Оля 奧莉婭 Ào Lì Yà
Ольга 奧爾加 Ào Ěr Jiā
П:
Парвина 帕爾維娜 Pà ěr wéi nuó
Паша 帕沙 Pà Shā
Пётр 彼得 Bǐ De
Полина 波麗娜 Bō Lì Nà
Р:
Рада 拉達 Là dá
Раиса 拉伊莎 Lá Yī Suō
Расим 拉西姆 Lá xī mǔ
Регина 蕾吉娜 Lěijínà
Ренат 雷納特 Léi Nà Tè
Ринат 李娜特 Lǐ nà tè
Рита 莉塔 Lì Tǎ
Родион 羅季翁 Luó Jì Wēng
Роза 蘿子 Luó zi
Розалина 勞扎琳娜 Láo zā lín nà
Рома 羅馬 Luó Mǎ
Роман 羅邙 Luó Máng
Ростислав 羅斯季斯拉夫 Luōsījì sīlāfū
Руслан 魯斯蘭 Lǔ Sī Lán
Рустам 魯斯塔姆 Lǔ Sī Tǎ Mǔ
Рустем 盧斯傑姆 Lú sī jié mǔ
Рэмм 雷姆 Léi mǔ
С:
Сабина 薩碧娜 Sà bì nà
Сабухи 薩布黑 Sà bù hēi,
Саглара 薩格拉啦 Sà gē lá lā
Салтанат 薩額嗒納特 Sà é tà nà tè,
Санал 薩那爾 Sà nà ěr
Сангаджи 商戈之 Shāng gē zhī
Сандугаш 桑度達史 Sāng dù dā shǐ
Сарвар 薩拉哇啦 Sà lá wālā
Саша 薩沙 Sà shā
Светлана 斯韋特蘭娜 Sī Wéi Tè Lán Nà
Святослав 斯維亞托斯拉夫 Sī Wéi Yà Tuō Sīlāfū
Севда 謝伏達 Xiè fú dā
Селена 謝列娜 Xiè Liè Nà
Семён 謝苗 Xièmiáo
Серафима 謝拉費瑪 Xiè lā fèi mǎ
Сергей 謝爾蓋 Xiè Ěr Gài
Синтия 星基婭 Xīng jī yà
Славик 斯拉維克 Sī lā wéi kè
Снежана 斯涅扎娜 Sī niè zhā nà
София 索非亞 Suǒ fēi yà
Стас 司達斯 Sī Tà Sī
Стася 斯塔西婭 Sī tǎ xī yà
Степан 斯捷潘 Sī Jié Pān
Стефания 斯特放尼雅 Sī tè fàng ní yā
Т:
Табарали 塔巴拉里 Tǎ bā lǎ lǐ
Таисия 泰錫婭 Tài Xī Yà
Тамара 達瑪拉 Tà Mǎ Lā
Тамила 塔蜜拉 Tǎ mì lǎ
Таня 塔尼婭 Tǎ Ní Yà
Тарас 塔拉斯 Tǎ lā sī
Татьяна 塔季雅娜 Tǎ Jì Yā Nà
Тая 泰婭 Tài Yà
Тёма 喬馬 Qiáo Mǎ
Теминдер 鐵明德 Tiě míngdé
Тереза 德肋撒 Dé lē sā
Тимофей 季莫費 Jì mò fèi
Тимур 季穆爾 Jì mù ěr
Тина 蒂娜 Dì nà
Тихон 吉洪 Jí hóng
Токтайым 陀克泰恩姆 Tuó kè tài ēn mǔ
Толя 托利亞 Tuō Lì Yà
У:
Ульяна 烏里揚娜 Wū lǐ yáng nà
Ф:
Фарангис 法郎吉斯 Fǎláng jí sī
Фатима 法提瑪 Fǎ tí mǎ
Федор 費多爾 Fèi duō ěr
Феофан 費奧凡 Fèi ào fán
Франческо 弗朗切斯科 Fú lǎng qiè sī kē
Фуад 付阿德 Fù Ā Dé
Ц:
Цагана 茶剛娜 Chá gāng nà
Ч:
Чаяан 柴陽 Chái yáng
Чодура 仇杜拉 Chóu dù là
Ш:
Шамиль 沙米爾 Shā mǐ ěr
Э:
Эвелина 艾維利娜 Ài wéi lì nà
Эдгар 艾德戈爾 Ài dé gē ěr
Эдуард 愛德華 Ài Dé Huá
Элина 艾林娜 Yì lín nà
Элла 艾拉 Ài lǎ
Эллина 艾琳娜 Yì lín nà
Эля 艾麗婭 Ài Lì Yà
Эльдар 埃利達爾 Āi Lì Dá Ěr
Эмиль 愛彌爾 Ài Mí Ěr
Эрика 艾力卡 Ài lì kǎ
Эрикс 哎力克斯 Ēi lì kè sī
Ю:
Юлия 尤莉婭 Yóu Lì Yà
Юрий 尤裡 Yóu Lǐ
Я:
Яков 雅可夫 Yā Kě Fū
Ян Yáng
Яна 婭娜 Yà Nà
Яра 雅拉 Yā lǎ
Ярослав 雅羅斯拉夫 Yāluósīlāfū
Яша 雅沙 Yǎ shā

Подсказка: чтобы лучше рассмотреть иероглифы, просто скопируйте их из таблицы в текстовый редактор и увеличьте размер.

Источник

Поделиться с друзьями
Наши дети
Adblock
detector